תקנון, מדיניות ותנאי האתר – "דניאלה להבי"
כללי:

1. מסמך זה כתוב בלשון נקבה למען נוחות הקריאה בלבד. מסמך זה מתייחס לנשים ולגברים כאחת.

2. אנא קראי בקפידה את תנאי השימוש. התנאים המפורטים במסמך זה )להלן: "התקנון"( חלים על כל משתמשת אשר בוחרת להשתמש בשרותי מערכת אתר האינטרנט
www.daniellalehavi.com )
להלן: "האתר"(. כל המבצעת פעולה באתר באמצעות
אמצעי תקשורת כלשהו )להלן: "משתמשת"( מצהירה כי היא מודעת לתנאי השימוש באתר ומקבלת אותם, וכי לא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר, בעלי האתר, מפעילי האתר ו/או כל הקשורים אליהם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר על פי תנאי השימוש .

3. האתר הינו חנות וירטואלית הנמצא בבעלות ובניהול חברת "די. אל-עצוב ויצור מוצרי עור
בע"מ", ח.פ. 511905663 )להלן: "החברה"(.
השימוש באתר:

4. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים. הנהלת החברה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע המופיע בקישורים אלה ולשימוש בהם.

5. החברה מציעה למכירה באתר מוצרים שונים – בכמויות, במחירים ובתנאים כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. לחברה שמורה הזכות הבלעדית להוסיף על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים המופיעים באתר. תנאי מוקדם לאישור מכירה הוא כי המוצר מצוי במלאי. לפיכך אם לא יתאפשר לחברה לספק את המוצר למשתמשת עקב חוסר במלאי, תבוטל העסקה, והחברה תזכה את המשתמשת בסכום ששולם על ידה, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלה, ובמקרה זה, לא תהיה למשתמשת כל טענה או תביעה כנגד החברה בעניין זה.

7. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המוצרים המוצעים למכירה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

8. אם תחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל פרט אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן המשתמשת, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה, בכל מועד עד לאספקת המוצר למשתמשת מבלי שהדבר ייחשב להפרת הסכם מצידה.

9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים ו/או המבצעים ו/או תעריפי
המשלוח מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר התקף להזמנה הוא המחיר בעת השלמת ההזמנה, לרבות קבלת אישור החברה לחיוב כרטיס האשראי )להלן: "הזמנה"(.

10. כל המוצרים הנמכרים באתר החברה מוצעים למכירה בש"ח וכוללים מע"מ על פי דין.
המחירים אינם כוללים דמי משלוח. האתר ו/או החברה שומרים לעצמם את הזכות להציע ו/או לשנות מעת לעת תנאים ועלויות למשלוח ו/או להחלפה ו/או להחזרה )להלן: "תנאי משלוח"(, לרבות אך לא רק משלוח חינם, לפי שיקול דעתם הבלעדי. תנאי המשלוח המחייבים יהיו תנאי המשלוח שיהיו בתוקף בעת ביצוע ההזמנה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה, לפי העניין.

11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע מהמשתמשת מלהזמין מוצרים באתר באחד המקרים הבאים:

11.1. אם המשתמשת מסרה פרטים שגויים;

11.2. אם המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר ו/או
בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו

11.3. . אם המשתמשת עושה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי
לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

11.4. אם המשתמשת נמנעה בעבר מלשלם עבור מוצרים שרכשה באתר ו/או בחנות
החברה;

11.5. אם כרטיס האשראי שבאמצעותו מבקשת המשתמשת לשלם עבור ההזמנה, נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשה

12. לאחר הזנת פרטי ההזמנה, תישלח לדוא"ל המשתמשת, כפי שהוזן במערכת, הודעה אודות
קליטת ההזמנה על פרטיה. הודעה זו מהווה אישור אודות קליטת ההזמנה בלבד, אינה מהווה אישור על התשלום ואינה מחייבת את האתר ו/או החברה לספק את המוצרים.

13. הזמנה באתר תתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. תנאי מוקדם להשלמת ההזמנה הוא
קבלת אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה, מבקשת
המשתמשת לבצע את פעולת ההזמנה. חיוב המשתמשת בגין ההזמנה יבוצע באופן מידי ובכפוף לאישור חברת האשראי. אם לא יתקבל אישור חברת האשראי בעת ביצוע ההזמנה, ייווצר קשר עם המשתמשת בדוא"ל או בטלפון. ללא חיוב כרטיס אשראי לא יהיה כל תוקף
להזמנה. החברה תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר למשתמשת בחתימת בעלת כרטיס
האשראי, לאחר זיהויה באמצעות תעודה מתאימה על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

14. הזמנות שתתבצענה לאחר השעה 15:00 תיקלטנה ביום העסקים העוקב.