מדיניות פרטיות:

1. בעת ביצוע הזמנה, תידרש המשתמשת להכניס למערכת פרטים אישיים שלה, לרבות שם,כתובת, מס' תעודת זהות, כתובת דוא"ל וכן סוג ומספר כרטיס האשראי באמצעותו היא מבקשת לבצע את ההזמנה. האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים לטעות בביצוע הזמנה
הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי המשתמשת למערכת

2. במקרה בו בחרה המשתמשת שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, לא תחשב ההזמנה כמושלמת אלא אם ייווצר עמה קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, ורק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י המשתמשת.

3. בעת ביצוע ההזמנה תוכל המשתמשת לסמן באם היא מעוניינת ומאשרת לאתר ו/או לחברה ו/או למי מטעמה, להשתמש בפרטים אשר היא מוסרת, לרבות בכתובת הדוא"ל שלה, על מנת לשלוח לה עדכונים ותכנים שיווקיים. בסימון האפשרות דלעיל, מצהירה המשתמשת כי היא מתירה לאתר ו/או לחברה להשתמש בפרטיה כפי שנמסרו למטרות שיווקיות. בעצם ביצוע ההזמנה באתר, מצהירה המשתמשת, כי הפרטים שמסרה נכונים.

4. המשתמשת תוכל לבקש בכל עת את הסרתה מרשימת התפוצה לתכנים שיווקיים על ידי משלוח בקשה בדוא"ל למחלקת שירות הלקוחות של החברה ו/או דרך הניוזלטר.

5. פרטי ההזמנה ופרטי המשתמשת ישמרו במאגרי האתר ו/או החברה, וישמשו את החברה בלבד לצרכי שיווק ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע ההזמנה. בעצם הרשמתה לאתר מסכימה המשתמשת כי פרטיה יישמרו במערכת הנתונים של החברה. יובהר כי פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכת.

6. האתר ו/או החברה רשאים להשתמש באמצעים טכנולוגיים לצורך תפעולו השוטף של האתר ולצורך איסוף נתונים אודות השימוש בו לצרכי שיווק. בעצם השימוש באתר מסכימה המשתמשת לפעילות זו של האתר ו/או החברה.

7. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחה אודות פריטים שהוזמנו בעבר והזמנתם לא הושלמה, באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא"ל של המשתמשת, כפי שנמסרה על ידה.
קניין רוחני וסימני מסחר:

8. כל החומרים ו/או התכנים ו/או המערכות ו/או האלגוריתמים של האתר הם רכושם הבלעדי של האתר ו/או החברה ו/או נעשה בהם שימוש תחת הרשאה מפורשת של בעלי הזכויות שאליהם הם שייכים.

9. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, שימוש או שינוי בדרך אחרת של האתר ו/או חלקיו מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהאתר ו/או החברה, אסורים בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המשתמשת עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים על פי דין.

10. אין לשנות ו/או לערוך ו/או להוסיף אלמנטים גרפיים ו/או טקסט ו/או מוסיקה וצלילים על כל היבטיהם גם במקרים שקיים אישור מפורש מטעם האתר ו/או החברה על שימוש בתכנים של אתר. כל סימני המסחר המופיעים באתר הם בבעלות בלעדית של האתר ו/או החברה.

11. אין האתר ו/או החברה ומפעיליהם, מנהליהם, עובדיהם ושותפיהם אחראים על כל הפרה של קניין רוחני ו/או זכות מוסרית ו/או הפרה בשימוש של סימני מסחר של צד שלישי ע"י משתמשת רשום באתר.

12. אחריות על עבירה של זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני שבוצע על ידי המשתמשת אינה חלה על האתר ו/או החברה. כל עבירה המתבצעת על ידי המשתמשת באתר באחריותה המלאה והבלעדית של המשתמשת.

13. כל סימן מסחר המופיע באתר המכיל את המילים "דניאלה להבי" ו/או Daniella "
Lehavi”
בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר
מעוצב ו/או גרפי, הנו סימן מסחר של האתר ו/או החברה, מהווה חלק מקניינם וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמם. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.
שונות:

14. האתר ו/או החברה משתמשים בתקני אבטחה גבוהים לשם שמירה על פרטיות המשתמשת. עם זאת, האתר ו/או החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמשת, ככל שיגרם, עקב שימוש באתר. למען הסר ספק, השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא ולפיכך לא תהיה למשתמשת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר ו/או השימוש בו.

15. האתר ו/או החברה שומרים על זכותם לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו לפי שיקול דעתם הבלעדי. כל עסקה כפופה להוראות התקנון שיהיה בתוקף באותה עת ויפורסם באתר. אי מימוש מידי של מי מהזכויות המנויות בתקנון זה לא ייחשב כוויתור עליהן.

16. בכל מחלוקת שעניינה עסקה המבוצעת באתר, יחול הדין הישראלי בלבד, ותהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.

17. כל הודעה למשתמשת אשר תבוצע על פי הפרטים שהוכנסו למערכת תיחשב כאילו הגיעה לידי המשתמשת בתוך 5 ימי עסקים מיום שנמסרה למשלוח.

18. בכל שאלה ו/או הבהרה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדוא"ל,
online@daniellalehavi.com
או בטל' 03-6830091 או 072-2222700

19. צוות האתר והחברה מאחלים לך גלישה ורכישה מהנה.